Nástěnka

Vážení rodiče,

s účinností od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze;  v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).

 

Letní provoz v měsíci červenci a srpnu 2021

Letní provoz pro děti ze všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12 začíná 1. 7. 2021 a končí 22. 8. 2021.

Všechny informace jsou na informativním letáku.

Informativní leták ke stažení: Leták letní provoz 2020-2021 

 

Vážení rodiče,

MAP Praha 12 vás zve k venkovní hře ROBINSONŮV OSTROV, kterou si můžete zahrát od soboty 17. 4. 2021 do neděle 25. 4. 2021 v lesoparku Hodkovičky nebo v Kunratickém lese.

Představte si, že „ztroskotáte“ na stejném ostrově, na kterém kdysi strávil většinu svého života slavný Robinson Crusoe. Pokud se chcete z ostrova zachránit, musíte najít záchranný člun, který Robinson na ostrově ukryl. K němu vás zavedou GPS souřadnice a úryvky z Robinsonova deníku, ukryté na 11 místech. Až si přečtete všech 11 úryvků, odhalíte místo, na kterém Robinson ukryl záchranný člun.

Pravidla ke hře ROBINSONŮV OSTROV najdete na webu www.mappraha12.cz/robinsonuv-ostrov.

MAP Praha 12 připravuje dvě varianty této hry, a to v lesoparku Hodkovičky v Praze 12 a v Kunratickém lese v Praze-Kunratice. Jednotlivé varianty na sobě NEJSOU závislé, záleží pouze na vás, ve které lokalitě si Robinsonův ostrov zahrajete. 

Hra je určena (nejen) pro rodiny s dětmi, žáky ZŠ i jejich učitele a pro každého, kdo má rád dobrodružství. Během hry budete potřebovat tužku, papír a mobilní telefon.

Facebook

Na Facebooku projektu MAP Praha 12 je zveřejněna událost ROBINSONŮV OSTROV, budeme rádi za její sdílení.

Facebookovou událost najdete zde:
https://fb.me/e/473LZREZX

Věříme, že si během hry odpočinete od on-line výuky,

MAP Praha 12

 

 

Vážení rodiče,

na základě vládního nařízení se obnovuje od pondělí 12.04.2021 provoz mateřské školy pro všechny předškolní děti a děti rodičů pracujících v IZS. 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je přítomnost dětí i pedagogů na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

Testovaní bude probíhat v pondělí a čtvrtek ráno. Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho nástupu do mš. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

Právní opora k testování a režimovým opatřením ve školách ze ne 9. 4. 2021

https://www.msmt.cz/pravni-opora-k-testovani-a-rezimovym-opatrenim-ve-skolach

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Test je včetně českého návodu.

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce). Jedná se o šetrné testování, kdy se vzorky odebírají z přední části nosu.

Děti v mš nemusí nosit respirátor ani roušku.

Testování se neprovádí u osob:

-které doloží negativní výsledek PCR testu na přítomnost viru Covid -19 nebo negativního výsledku  antigenního testu na přítomnost antigenu  provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

-které z důvodu onemocnění COVID-19 byli v  izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit lékařským potvrzením.

-které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní.

8.4.2021

Informace pro rodiče na www.stránkách: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Instruktážní video spíše pro zš: https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

Seznam vybraných profesí IZS:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
▪ příslušníci ozbrojených sil,
▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Provoz mš bude od 6,30 do 16,55 ve vybraných třídách – veverky, sovičky, koťátka, ježečci.

 

 

Vážení rodiče,

v odkazu najdete rozpis první fáze otvírání škol. Je to pouze informativní.

priloha_889347696_1_tabulka01 (003)

Školné za měsíc duben se bude krátit podle znovuotevření škol.

 

Dle nařízení vlády je školka od 1.3. uzavřená.

Školné za tento měsíc bude kráceno podle znovuotevření školek

Ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Je připraven jako předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, které byly přijaty ve školním v roce 2020/2021. Obsahuje údaje jako původní žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení (formulář 89 628 5), přičemž umožňuje současně vykázat jednotlivé dny péče o dítě.

Tiskopis je číslovaný. Před samotným vyplněním žádosti je třeba vybrat, zda se jedná o novou žádost o ošetřovné (generuje se jedinečné číslo, které je třeba si poznamenat či nejlépe celou žádost uložit) nebo jde o žádost navazující na žádost z předchozího měsíce v případě, kdy uzavření zařízení pokračuje i do dalšího měsíce (potom se vyplňuje číslo předešlé žádosti).

Formulář se podává vždy za kalendářní měsíc, pokud v něm trvalo uzavření školského / dětského zařízení.

Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů (případně za využití tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení) předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ, kontakty naleznete na webu ČSSZ).

 


Vážení rodiče,

Pár informací při nástup nových dětí do mš.: 

Školní rok začíná 1.9.2020 Do školky přineste dětem přezuvky, náhradní oblečení a dobrou náladu.

Nástup dětí bude probíhat od 7,00 hod do 8,30 hod. Při příchodu Vás paní učitelka seznámí se značkou dítěte a postupem při adaptaci.

Veškeré další informace budou postupně vyvěšované na nástěnkách v šatnách tříd.

 

Prosíme rodiče, aby pokud možno do šaten nosili roušky, opravdu je to ochrana Vaše i naše.