Koncepce

 

Název našeho vzdělávacího programu:

Výchova a vzdělávání v lidství metodou programu Začít spolu,
Náš školní vzdělávací program

 • je šitý na míru zájmům a potřebám dětí
 • naše vzdělávání je neformální a individualizované
 • obsah vzdělávání vychází ze společenských požadavků
 • využívá především hry a tvorby živého a radostného prostředí

Proč vycházíme z programu Začít spolu?

P r o t o ž e „Začít spolu“ :

 • respektuje a do denní výchovné práce jako jeden z mála programů dokázal aplikovat tezi, že „každá lidská bytost je jedinečná. Učí se a pracuje individuálním způsobem.“
 • je cesta, která dovede vrátit dětem radost z učení a poznávání, které se jinak v průběhu let někam ztrácí
 • umožňuje dětem experimentovat, brát do ruky, dotýkat se, ochutnávat, hrát si, zapojovat co nejvíce smyslů, získávat vlastní zkušenosti
 • má nejpropracovanější metody práce
 • má návaznost na základní škole
 • střední i vysoké školy se zabývají přípravou pedagogů pro tento program
 • jde tou nejpřirozenější a nejjednodušší cestou a v souladu s naší výchovnou tradií
 • školka Začít spolu je opravdu „škola hrou“
 • prostředí třídy tvoří centra aktivity
 • individuální přístup ke každému dítěti
 • integrované učení hrou
 • aktivní účast rodiny
 • tématické plánován

Co znamená podnětné prostředí a centra aktivity?

Prostor třídy a herny je rozdělen do částí pracovních koutků, které svým vybavením, velikostí a umístěním stimulují děti ke hře, práci a jiným činnostem – k pátrání, bádání, experimentování, iniciativám, tvořivosti…, a podporují tak přirozený rozvoj schopností, dovedností a učení v nejširším slova smyslu za přímé i nepřímé podpory učitelky. V centrech je materiál, kterého je dostatek a který mohou děti využívat tvořivým způsobem, je dětem přístupný a uložený v otevřených poličkách, je označený slovem a odpovídajícím obrázkem.

Jaká je výhoda center aktivit?

Velikost prostoru jednotlivých center je pro děti přirozená a mohou se v něm cítit bezpečně; mají prostor pro samostatnou činnost; jsou pro učitelku viditelné a dosažitelné; materiál v centrech je motivující svou stálou dostupností (on tu prostě je a je tu pro děti); mají možnost pracovat a hrát si v malých skupinkách (malá skupinka je přirozeným napodobením modelu běžné rodiny se třemi až pěti členy); tyto skupinky dávají možnost v přirozeném prostředí mezi sebou komunikovat, domlouvat se, řešit problémy, lépe poznávat a přijímat rozdíly mezi sebou – učit se sociálním dovednostem; centra aktivity dávají dětem možnost pracovat si a hrát si také jednotlivě nebo se zabývat tichou činností – a nezasahují přitom rušivě do případné činnosti větší skupiny; mizí tzv. syndrom uklízení – stav, kdy je představa neustálého uklízení tak silná, že oslabuje chuť dítěte začínat novou činnost – je běžné, že děti v průběhu dne přeruší svou hru (kruh, vycházka atd.) a po čase se k ní mohou vrátit bez toho, aby omezovaly své kamarády; zachování výsledků činnosti dětí, navíc v kontextu prostředí, ve kterém vznikly, a možnost na ně po čase navázat; děti se mohou volně pohybovat a přecházet z jednoho centra aktivity do druhého podle svého zájmu a potřeb.

Naše centra tvoří:

kruh pro setkávání, domácnost, kostky, manipulační a stolní hry, ateliér, knihy a písmena, pokusy a objevy, písek a voda, dramatické hry, dílna, pohyb, hudba, kuchyňka = vaření. Představu o nich si lze udělat na našich videoukázkách v sekci VIDEO.

Co znamená individualizace?

Vycházíme vstříc zájmům a potřebám každého dítěte; rozvíjíme všechny typy inteligence; využíváme integrovaného učení hrou; individuálního stylu učení dítěte; při práci se skupinou využíváme všech stylů učení.

Individualizace nám umožňuje:

 • poznání individuality dítěte – jeho silné a slabé stránky
 • využití silných stránek dítěte pro motivaci a efektivní učení
 • podporu harmonického rozvoje schopností, dovedností a osobnosti dítěte
 • rozpoznání a podporu nejefektivnějšího individuálního stylu učení
 • využívání různých stylů učení při integrovaném učení hrou
 • posílení slabých stránek dítěte, tj. toho, co ještě nezvládá
 • uspokojování vývojových věkových i individuálních potřeb dítěte
 • stavět na silných stránkách dítěte, na tom, co umí, aby jeho úspěch byl co nejpravděpodobnější

Co je to integrované učení hrou?

Jeho podstata v programu Začít spolu spočívá ve vytvoření takového prostředí, ve kterém při jedné přirozené činnosti či hře může dítě rozvíjet všechny své schopnosti, dovednosti a znalosti. Cílem pak je, abychom umožnili dětem poznávat, že všechny jevy a věci jsou navzájem propojeny a tvoří jedem celek. Další podmínkou je individuální přístup k dítěti, zájem a denní spolupráce s rodiči.

V čem spočívá účast rodiny?

Vycházíme z toho, že rodina má primární a nezastupitelnou roli. Nabízíme rodinám možnost spoluúčasti při výchově dětí v mateřské škole. Snažíme se o neformální charakter kontaktů. Rodiče, kteří si naši školku vybrali, vybrali si i náš výchovný program a vyplývají pro ně z této volby konkrétní závazky, které jsou obsaženy v dohodě, kterou školka s rodiči uzavírá. Spolupráce s rodinou probíhá mnoha způsoby, například zapojením rodičů ve třídě jako asistentů; poradami učitelky s rodiči – třídní schůzky, konzultace; dohodou mezi rodinou a školou; tvorbou individuálních plánů pro děti; časem odchodů a příchodů; půjčováním knih a hraček; pomocí při akcích pro děti; informačními nástěnkami.

Co je to tematické plánování?

Pracujeme podle tematických plánů v podobě ročních projektů. Celoškolní roční projekt je rozpracován do souvisejících a časově otevřených tematických okruhů. Tento způsob nám usnadňuje naplňovat vzdělávací cíle, dobře individualizovat, zajistit motivaci dětí, protože stavíme na zájmech a potřebách dětí, na jejich individuálním stylu učení a na jejich silných stránkách. Hry a činnosti tematického plánu plánujeme do všech center aktivit tak, aby v nich mohly být obsaženy i individuální plány každého dítě.

 

Školní vzdělávací program 2023-2026