Projekty

Škola zvesela – s Rozárkou do školy

Kurz pro předškoláky, na kterém s Rozárkou a jejími kamarády procvičíme všechny důležité dovednosti do školy.

Podpora vzdělávání v MŠ Větrníček 2

Mateřská škola Větrníček v Praze 12 se podílí na projektu  „Interaktivní vzdělávání v mateřských školách v Praze 12“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012293 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie  digitálního vzdělávání II.

Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k vybavenosti mateřských škol interaktivní technikou a profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků při využívání moderních digitálních technologií ve výuce, a to v návaznosti na současný neutěšený stav, kdy vybavenost některých MŠ technikou a schopnost jejího používání ve výuce je téměř nulová. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle bude vybavení škol technikou a výuka pedagogických pracovníků při využívání techniky ve výuce.

     

 

Eko škola

Program  Ekoškola  je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je Ekoškola na celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních:

  • Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí.
  • Umožňuje žákům, dětem rozvíjet dovednosti a návyky, klíčové kompetence užitečné pro jejich další život.
  • Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí.
  • Pomáhá zapojovat místní komunitu do života školy a školu do života komunity.

S naplněním metodiky a témat Ekoškoly přichází i ocenění. Jestliže škola úspěšně projde všemi 7 kroky a splní kritéria programu, získá mezinárodní titul Ekoškola.

Na mezinárodní úrovni koordinuje program Ekoškola nezisková organizace Foundation for Environmental Education (FEE) a v České republice od roku 2005 TEREZA. Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí.

Se Sokolem do života

Cílem projektu je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci a podporu v projektu je plnění a ocenění dětí pomocí pracovních sešitů, menších propagačních materiálů a upomínek.

         

OPVVV Šablony 2

Naše školka realizuje projekt Šablony 2 – Podpora vzdělávání v MŠ Větrníček II., registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009970  Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

         

 

Mezi námi – mezigeneračně

Spolupráce s neziskovou organizací spočívá v návštěvách ČTECÍ BABIČKY  a programu  POMÁHEJ

KDO JE POHÁDKOVÁ ČTECÍ BABIČKA NEBO DĚDEČEK? – Senioři, kteří chodí pravidelně jednou týdně číst dětem pohádky do mateřské školy se stávají pohádkovými čtecími babičkami a dědečky. Právě díky pravidelnosti se zde otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb, dialogu a přátelství. Pro děti se čtení s pohádkovou čtecí babičkou nebo dědečkem stává neodmyslitelnou součástí běžného týdne. Při poslechu rozvíjí svou fantazii a cit pro jazyk. Mohou vstřebávat od seniorů klid, rozvahu a přiblížit se starší generaci. Senioři na oplátku čerpají energii z radosti, upřímnosti a vitality těch nejmenších. Důležitý je pocit užitečnosti a potřebnosti, který díky němu opět získávají.

JAK PROGRAM POMÁHEJ PROBÍHÁ? – Se seniorem uzavřeme smlouvu o spolupráci (vždy musí doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti a výpis RT) a společně vyhledáme MŠ/ ZŠ v blízkosti jeho bydliště, která má zájem o výpomoc. Se školským zařízením je rovněž uzavřena smlouva, která jasně definuje, na jaké činnosti může být senior využíván a jaká je jeho odpovědnost. Přestože je kontakt s dětmi žádaný, tak úkoly jsou charakteru výpomoci, předávání zkušeností, zručností a odpovědnost za děti vždy zůstává na personálu daného zařízení. Následná spolupráce je pak už přínosným zážitkem pro všechny zúčastněné.

 

Mrkvička

Program poskytuje metodickou a informační podporu a umožňuje vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami v oblasti EVVO. Služby poskytované zařízením zapojeným v programu  zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Informačního bulletinu MRKVIČKA. Materiály jsou zapojeným zařízením distribuovány prostřednictvím krajských koordinátorů programu, kterými jsou členské organizace Pavučiny. Pedagogickým pracovníkům ze škol v programu MRKVIČKA  je snaha  zprostředkovávat vzájemnou výměnu zkušeností a podporovat spolupráci, a to prostřednictvím regionálních setkání.

MRKVIČKA (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2007, a do kterého je zapojeno cca 860 mateřských škol ze všech krajů ČR

 

Medvídek Nivea

Program vychází z aktuálních požadavků na předškolní vzdělávání, je založen na současných vědeckých poznatcích o vývoji dítěte, respektuje jeho potřeby i zájmy. Byl vytvořen plně v souladu s koncepcí závazného kurikulárního dokumentu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každý rok je aktualizován dle stávajících požadavků na předškolní výchovu. Podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností přirozeně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení.