Vnitřní řád školy

 

Tento dokument podává zákonným zástupcům dětí základní informace o provozu školy a doplňuje některá ustanovení školního řádu.

Výchovná koncepce školy:
Školní vzdělávací program mateřské školy Větrníček je veřejný dokument a je k dispozici u ředitelky školy. Škola pracuje na základě mezinárodního výchovného programu předškolní výchovy Začít spolu, který má svoji metodickou návaznost i v 1. a 2. stupni ZŠ. Z pedagogického hlediska jde o program zaměřený a orientovaný na dítě a na vytvoření prostředí, které je pro něho stimulující a přirozené. Program je zaměřen na individuální přístup ke každému dítěti, na integrované učení hrou a vítá aktivní účast rodiny. Složení tříd je heterogenní. Jako jeden z mála programů dokázal aplikovat tezi, že „každá lidská bytost je jedinečná, učí se a pracuje individuálním způsobem“.

Provoz školy: začíná v 6.30 a končí v 17.00 hodin.
Budova se od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 14.30 hodin z bezpečnostních důvodů uzamyká. Zákonní zástupci musí na třídy zvonit.
Evidence dětí: Při nástupu dítěte do MŠ zákonní zástupci potvrdí a upřesní třídní učitelce údaje v evidenčním listu dítěte (jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností a telefonická spojení). Nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon, zaměstnání, změnu zdravotního stavu dítěte, zdravotní pojišťovny, změnu rodinných poměrů atd.).
Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Přijímání dětí: Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od tří do sedmi let na zkušební dobu 3 měsíců. Ředitelka se při zápisu dětí do MŠ řídí stanovenými kritérii pro přijímání dětí, která jsou veřejně přístupná na informačních tabulích pro rodiče v šatnách dětí. Zapsané děti docházejí do mateřské školy pravidelně.
Zákonní zástupci jsou povinni předat dítě učitelce osobně. Teprve potom mohou opustit MŠ. Dítě nesmí chodit do mateřské školy samo! Učitelka zodpovídá pouze za děti, které řádně převzala. Při předávání dítěte musí rodiče hlásit každou změnu zdravotního stavu. Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Nemocné dítě nemůže být přijato do kolektivu.
Příchod dítěte do mateřské školy je časově omezen režimem dne. Ranní příchod dítěte – nejpozději do 8.30 hod. V této době začíná příprava na výchovný program v ranním kruhu a činnosti v centrech aktivit, které probíhají do 10.00 hod. Pozdní příchody dětí v tomto čase narušují výchovnou práci. Přijetí dítěte během dne je možné a to po předchozí domluvě rodičů s učitelkou..
Odchod dítěte z mateřské školy je časově omezen režimem dne. Děti mohou odcházet před obědem, nebo po obědě v době 12.00-13.00 hod. Všechny děti, které si rodiče nestačí vyzvednout, jdou odpočívat a starší děti mají svůj program až do 14.30 hod. Dále lze děti vyzvedávat od 14.30 do 16,50 hod. Děti jsou předávány pouze rodičům nebo starším sourozencům pověřeným písemnou dohodou nebo jiné osobě, která bude mít písemné pověření rodičů s datem a jejich podpisem.
Omezení pro přivádění a vyzvedávání dětí je dáno nejen polodenní a celodenní docházkou dětí, ale i vzhledem k dalšímu výchovnému programu dětí. Příchody a odchody dětí mimo vymezenou dobu narušují výchovnou práci. Odchod dítěte z mateřské školy v jiném čase je možné po předchozí domluvě rodičů s učitelkou.
Časové vymezení polodenní docházky je dáno režimem dne, který jsou rodiče povinni respektovat.
Dopolední docházka: 6.30 – 13.00 /týká se dětí, které si rodiče vyzvedávají před obědem nebo po obědě/
Odpolední docházka: 12.00 – 16.50 /týká se dětí, které rodiče přivádějí na oběd nebo po obědě/
Zákonní zástupci dětí, které jsou přijaty na 4hodinovou docházku, musí toto časové omezení dodržovat.
Rodiče, kteří si nevyzvednou své dítě do konce provozní doby školy, jsou povinni uhradit poplatek na částečné pokrytí nákladů za prodloužený provoz školy ve výši 100,- Kč za každou započatou hodinu, kterou dítě zůstane v MŠ. Tyto finanční prostředky jsou převedeny na účet KRPŠ a využity ve prospěch dětí.
Omlouvání dětí: Každou nepřítomnost hlásí rodiče ihned učitelce. Omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hod., a to telefonicky, nebo prostřednictvím jiného zákonného zástupce dítěte, které do školky dochází. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky, zápisem do sešitu vzkazů v šatnách dětí. Zákonní zástupci musí vždy uvést důvod a předpokládanou délku nepřítomnosti dítěte. Předpokládaný nástup dítěte po nemoci nahlásí rodiče učitelce předem. Při příznacích onemocnění dítěte během pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha …) budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k dalšímu zajištění zdravotní péče o dítě.
V oprávněných případech může učitelka požadovat lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas ošetřujícího lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.
Při neomluvené absenci dítěte trvající déle než 15 dnů může být dítě z docházky vyřazeno.
Oblečení dětí: Děti mají být oblečeny s přihlédnutím k počasí a teplotě v místnosti. Přezouvají se do lehké obuvi, do školy chodí vždy čisté a upravené, nenosí šperky. V kapse mají vždy čisté kapesníčky. Mladší děti se k odpočinku převlékají do pyžama, které rodiče po 14 dnech vyměňují. Předškolní děti se nepřevlékají, mají po obědě pouze krátkou relaxaci na lehátku. Všechny osobní věci musí být podepsány!
Dítě v MŠ potřebuje: celé náhradní oblečení, sportovní oblečení na školní zahradu, přezůvky, pyžamo, holínky, pláštěnku, pytel na oblečení (na ramínku), papírové kapesníčky, kartáček na zuby s kelímkem, dvě malé fotografie, polštářek.
Úřední hodiny ředitelky školy – kdykoliv v průběhu dne či na základě domluvy.
Konzultační hodiny s učitelkami – na třídních schůzkách Klubu rodičů, denně v době ranních a odpoledních her lze přijít se svým dítětem do třídy a získat potřebné informace. V naléhavých případech si lze domluvit s učitelkou schůzku či konzultaci na určitou hodinu. Není možné odvolávat učitelky ze třídy či řešit výchovnou problematiku v době, kdy se musí věnovat dětem a odpovídá za jejich bezpečnost.
Po předchozí domluvě lze umožnit návštěvu rodičů či veřejnosti kdykoliv za provozu školy.
Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách pro rodiče v šatnách dětí. Je v zájmu rodičů pravidelně sledovat nástěnky.
Platby v mateřské škole. Zákonní zástupci dítěte jsou ze zákona (školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání) povinni platit úplatu za předškolní vzdělávání. Platba se netýká dětí, které docházejí do posledního ročníku mateřské školy.
Výše školného je stanovena na 950,- Kč měsíčně.
Placení stravného. Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy. Rodiče si hradí pouze náklady na potraviny. Stravné se platí dopředu na následující měsíc a to do 10. dne v měsíci. Zároveň se zpětně odečítají platby za omluvené dny.
Výše celodenního stravného je 46,- Kč (dopol. svačina: 11,- Kč; oběd: 24,- Kč; odpol. svačina: 11,- Kč)
Výše celodenního stravného pro děti, které v posledním roce docházky do mateřské školy dovrší 7 let je 49,- Kč
(dopol. svačina:11,- Kč; oběd: 227,- Kč; odpol.. svačina: 11.- Kč (podle vyhlášky č. 107/2008 Sb., o školním stravování)
Odhlašování obědů musí být provedeno 24 hodin předem, nejpozději do 8.00 hod. odhlašovaného dne. Zákonní zástupci si mohou po domluvě s učitelkou či kuchařkou v prvním dnu nepřítomnosti dítěte vyzvednout oběd ve školní jídelně do 11.30 hod.
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35 odst. 1 d).
Platby školného probíhají převodem na BU školy. Je povinností rodičů platbu v termínu zajistit, a to i v případě, že dítě je pro nemoc či jiné důvody z docházky omluveno.
V měsících červenci a srpnu se platí školné jen za děti, které jsou přihlášeny k docházce o prázdninách, a to v mateřských školách, které určuje MČ Prahy 12.
Veškeré informace o platbách školného a stravného rodiče získají u ředitelky nebo vedoucí ŠJ.
Sledujte v šatnách vyvěšené zprávy a informace pro rodiče.
Ukončení docházky dítěte: Ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ, jestliže:
– dítě bez omluvy nedochází do MŠ nejméně 15 dnů;
– zástupce dítěte závažným způsobem a opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě jsou neúspěšná;
– v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra, PPP či spec. pedagogického centra;
– zákonný zástupce dítěte opakovaně (nejméně 2x) neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování.
Ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte. Před rozhodnutím o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole ředitelka nejprve zákonného zástupce na tento krok písemně upozorní.

KRPŠ. Ve škole je ustanoven Klub rodičů a přátel školy. Rodiče si schvalují výši ročního poplatku, kterým si hradí pro své děti kulturní a sportovní akce, výlety atd. Činnost sdružení se řídí stanovami, které jsou veřejně přístupné u zvoleného předsedy sdružení nebo u ředitelky školy.
Základní pravidla bezpečného provozu mateřské školy
Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají učitelky od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce dítěte do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte zmocnit další osoby (formulář si vyžádají u učitelky). Bez písemného pověření nelze dítě vydat nikomu jinému než zákonným zástupcům. Jestliže se jedná o jednorázové pověření, je nutné předem telefonicky informovat učitelku, že přijde osoba, která má pověření k vyzvednutí dítěte s udáním jména osoby, čísla OP, adresy a s podpisem zákonného zástupce.

V případě, že zákonní zástupci přihlásili své dítě k mimoškolní aktivitě, která sice probíhá v čase provozu mateřské školy, ale její výuku zajišťuje lektor, nikoliv pedagog školy, podepíší mateřské škole souhlas a přerušením pobytu svého dítěte v mateřské škole a pověřením školy k předávání či vyzvedávání dítěte z této aktivity (formulář si vyzvednou u učitelky). Po dobu návštěvy kroužku neodpovídá za bezpečnost dítěte škola, ale vyučující lektor.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

Dítě má právo:
– aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit),
– být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
– na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku …),
– být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí …),
– být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem…).
(Úmluva o právech dítěte)

Práva a povinnosti rodičů: Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá v rámci spolupráce rodiny a předškolního zařízení.
Rodiče mají právo:
– na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání,
– na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
– po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě,
– konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy,
– přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,
– zapojit se do práce Klubu rodičů a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí,
– projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy,
– požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ,
– mít k dispozici na požádání školní výchovný plán a s ním spojené veřejné dokumenty, které upravují provoz školy.
Zákonní zástupci mají povinnost:
– respektovat školní a vnitřní řád školy,
– zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ a oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě co nejdříve,
– na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
– informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
– dokládat důvody nepřítomnosti v souladu se školním řádem,
– oznamovat změny údajů vedených ve školní matrice podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a také změny v těchto údajích.

– spolupracovat s MŠ v zajištění klidného a bezpečného prostředí pro děti
požadavky na zajištění prevence ohrožujících momentů:
– nedávat dětem šperky – prstýnky, řetízky, visací náušnice, přívěsky;
– dávat dětem adekvátní oblečení vzhledem k počasí i možnosti volného a bezpečného pohybu dítěte; nedávat dětem pantofle; dávat takové oblečení, o kterém dítě ví, že se nemusí bát, když jej ušpiní a může mít radost z volného pohybu; oblečení s funkčním zapínáním (často jsou poškozené zipy); oblečení odpovídající velikosti (např. příliš velká obuv může být příčinou pádu a zranění dítěte, dlouhé tepláky či punčocháče si může dítě přišlápnout a padnout; v zimě dávat dětem obuv se vzorkovanou podrážkou, aby se zabránilo pádu a rukavice (namrzlé kovové předměty);
– podepisovat všechny osobní věci – co není podepsáno, neplatí!
– nedávat dětem do MŠ hračky – především ty, které mohou ohrozit jejich bezpečnost (ostré, kovové hrany, vystřelovací součástky, vytékající baterie, nebezpečí polknutí drobné části …); dále drahé hračky, které jsou zdrojem nedorozumění, konfliktů, závisti mezi dětmi. Pedagog nemůže řešit okolnosti jejich zničení či ztráty;
– Nedávat dětem do pytlů sladkosti, ani jiné potraviny (při tajné konzumaci pochutin může dítě sousto vdechnout). O všech potravinách, pití, či sladkostech přinesených do MŠ musí pedagog vědět! Sladkosti jsou určeny k rozdělení pro všechny děti, jinak do MŠ nepatří;
– rodiče odpovídají za obsah šatních skřínek a pytlů a při odchodu musí zkontrolovat oblečení (aby nebylo nerozepnuté, poruby, zauzlované tkaničky atd.) a obsah pytlů, kapes dětí (děti si nosí do MŠ nůžky, nožíky, zapalovače aj. nebezpečné předměty);
– zákonný zástupce, který si převezme své dítě a zdržuje se po dobu nezbytně nutnou v objektu školy odpovídá za něj odpovídá a musí se mu náležitě věnovat (př. při nedostatečném dozoru ve třídě, na zahradě může být zraněno i jiné dítě, ničí se také školní vybavení, které má sloužit všem dětem);
– rodiče, kteří vjíždějí do šaten s kočárky, musí mít ohled na ostatní děti a rodiče, kteří se tam pohybují. V době velkého provozu musí nechat kočárek venku, aby nedošlo ke zranění ostatních dětí.